โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Tel: 0-5526-7200
Fax: 0-5526-7201

Open Daily 08.30 am. to 4.30 pm.

e-Mail: itsupport@psru.ac.th
Website: itc.psru.ac.th
----------------------------------

ผศ. ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ

เบอร์โทรภายใน 9414

อ. ดร.เสกสรรค์ ศิวิลัย
รองผู้อำนวยการ

Facebook: Sakesan Win Sivilai

----------------------------------

IT Support

นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ เบอร์โทรภายใน 9410
นายปณิธาร บัวเผื่อน เบอร์โทรภายใน 9410

Computer Network

นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี เบอร์โทรภายใน 9420
นายสุชิน เขียวเนตร เบอร์โทรภายใน 9422
นายชนิศวรา ชูสนิท เบอร์โทรภายใน 9410

Office 365

นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
Facebook: Pisut Eddy Thikaew
เบอร์โทรภายใน 9420

อีเมล PSRU (by Gmail)

นายวุฒิพงศ์ คงสิบ
Facebook: Woottipong Kongsib
เบอร์โทรภายใน 9415

Google Classroom

นางกิ่งกาญจน์ พรมมาพงษ์
Facebook: Kingkarn Prommapong
เบอร์โทรภายใน 9401

Google Forms

นางอัญชลี เล็กประดิษฐ์
Facebook: Anchalee Lekpradit
เบอร์โทรภายใน 9402

Kahoot!

นางสาวรัชฎาพร เทียนสุนทร
Facebook: Ratchadaporn Teansuntorn
เบอร์โทรภายใน 9401

Google Drive

นางนิตยา ปิ่นแก้ว
Facebook: Nitaya Pinkaew
เบอร์โทรภายใน 9400

OneDrive

นางสาวปัทมาพร เงินแจ้ง
Facebook: Pat Patthamaporn
เบอร์ภายใน 1111

TeamViewer

นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
Facebook: Wiwat Jetsadapornpipat
เบอร์ภายใน 9415

Microsoft Teams

นางสาวจรรยา ยานะโส
Facebook: Nujib Junya
เบอร์ภายใน 9404

Google Hangouts Meet

นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ
e-Mail: sukonkan@psru.ac.th
เบอร์ภายใน 9406

ZOOM

นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล
Facebook: : โสภณ พินิจกิจเจริญกุล
เบอร์ภายใน 9405

Cisco Webex, Discord

นายรัฐวิภาค อู่ทองมาก
Facebook: Tong Rutthawipak
เบอร์ภายใน 9406